Strategidokument

Åtgärdsprogram inom miljömål 2017-2020

Läs mer

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Prioriterade miljömål i Jämtlands län

Att prioritera är ett sätt att synliggöra och kraftsamla arbetet. Det är också ett sätt att göra miljömålssystemet mer lättarbetat. I Jämtlands län har följande miljömål prioriterats:

 • Begränsad klimatpåverkan.
 • God bebyggd miljö.
 • Giftfri miljö.
 • Vattenmålen (i vattenmålen ingår Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning).
 • Levande skogar.
 • Ett rikt odlingslandskap.
 • Storslagen fjällmiljö.

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Ladda ner åtgärdsprogrammet för miljömålen

Energi- och klimatstrategi 2020-2030

Läs mer

Världens länder har förbundit sig till Parisavtalet för att lösa klimatkrisen. Våra utsläpp av växthusgaser måste minska. Idag släpper varje svensk ut drygt 10 ton växthusgaser varje år. Ska vi nå målen i Parisavtalet och undvika djupgående konsekvenser för ekosystem, samhällen och människors möjligheter att livnära sig runt om i världen måste utsläppen minska till 1 ton per år, 2050.

Fossilbränslefritt år 2030

Jämtlands län har arbetat mot målbilden fossilbränslefritt 2030 under många år. Målbilden innebär ett län där fossila bränslen inte längre används. Det är ett ambitiöst mål som kräver ändrade resvanor, en omställning till 100 procent förnybara drivmedel, och elektrifiering av fordonsflottan. Målet är högre ställt än det nationella målet 70 procent minskade utsläpp inom transportsektorn under perioden 2010–2030.

Minst 10 procent minskade utsläpp av växthusgaser varje år under perioden 2020−2030

Målet understryker att utsläppen av antropogena växthusgaser måste minska varje år. Målet gäller oavsett om utsläppen räknas som territoriella (alla utsläpp inom länsgränsen) eller som konsumtionsbaserade (alla utsläpp som orsakas av svensk konsumtion, oavsett när och var i produktionsprocessen som utsläppen sker). Målet kopplar till det globala 1,5-gradersmålet och de nationella målen Nettonollutsläpp år 2045 och 70 procent minskade utsläpp inom transportsektorn år 2010–2030.

Vi i Sverige och Jämtlands län har ett större ansvar att minska våra utsläpp mer än länder som ännu inte byggt ut sin infrastruktur och nått upp till samma välstånd som vi.

Det kan kännas som en gigantisk utmaning. Men vi vill hellre vända på det: vi står också inför nya möjligheter!

Fem fokusområden och förslag på insatser

För att nå målen behöver insatser ske inom en mängd områden, men framförallt inom dessa fem utpekade fokusområden:

 • Fossilbränslefria transporter och arbetsmaskiner
 • Skogen som resurs och kolsänka
 • Förnybar energi
 • Klimatsmarta livsmedel
 • Hållbar konsumtion

Ladda ner energi- och klimatstrategin