2016-05-26

Om klimatrådet

Syfte

Klimatråd Jämtlands län ska bidra till att på ett resurseffektivt sätt göra länets energiomställning och klimat-anpassning framgångsrik.

Uppgifter

Klimatråd Jämtlands län utgör en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från bland annat näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.

Klimatråd Jämtlands län medverkar vid utformning och förankring av den övergripande färdriktningen för det regionala klimatarbetet, bedömning av strategiska och prioriterade klimataktiviteter samt bidrar till att identifiera drivkrafter, hinder, sårbarheter och möjligheter i länets klimatsamordning, energiomställning och klimatanpassning.

Klimatråd Jämtlands län deltar i den fortlöpande utvecklingen av Klimatstrategi för Jämtlands län, med tillhörande åtgärdsplaner, och är drivande i genomförandet av denna.

Klimatråd Jämtlands län ska särskilt

 • stimulera ökat samarbete mellan olika aktörer,
 • följa upp föreslagna åtgärder,
 • identifiera synergieffekter och målkonflikter inom klimatarbetet och i relation till övrig samhällsutveckling,
 • hitta sätt att styra finansiering för genomförande av åtgärder i Klimatstrategins åtgärdsplaner.

Förvaltare

Klimatråd Jämtlands län förvaltas gemensamt av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Organisation

Basen i Klimatråd Jämtlands län utgörs av en samverkansgrupp. Till Samverkansgruppen inbjuds de kontaktpersoner som meddelats i en organisations avsiktsförklaring. Samverkansgruppens uppgift är att behandla olika klimatstrategiska frågor i kreativ dialog i till exempel workshops eller tillfälliga arbetsgrupper. Resultaten förs därefter vidare till arbetsutskottet för fortsatt hantering.

Klimatråd Jämtlands län

Sekretariatet sköter löpande administration, svarar för dokumentation vid möten i Klimatråd Jämtlands län och bereder förslag till beslut och aktiviteter. Sekretariatet utgörs av tjänstemän från Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län. Styrgruppen svarar för strategisk ledning av Klimatråd Jämtlands län och utgörs av Regionråd och Landshövding samt representanter för kommuner, näringsliv, akademi och intresseorganisationer.

Arbetsgrupper


 • Biobränslen & transporter

  Produktion, efterfrågan, samordnad transport av biobränslen.
  Tillgång till tankställen o. laddstolpar.
  Kollektivtrafik, utveckling inom tåg, flyg mm…

 • Energieffektivisering

  Åtgärder för att minska och effektivisera användningen av energi.
  Fokus på byggande, boende, samhällsfunktioner. mm…

 • Livsstilsförändring

  Attityder och beteenden och deras roll i arbetet med att nå länets klimatmål.
  Förebilder och status. "Sälja in" hållbar livsstil. mm…

 • Klimatanpassning (riskhantering & ekosystemtjänster)

  Risk i relation till klimatförändringar och påverkan på ekosystemtjänster.
  I relation till gröna näringar och i samband med byggande och stadsutveckling mm…