Sök pengar till ditt projekt

Under det gångna halvåret har det funnits mer medel att söka till energi- och klimatrelaterade åtgärder än på länge – inte bara genom Klimatklivet utan även via Stadsmiljöavtalen, projektmedel från Energimyndigheten och de olika Strukturfondsprogrammen. Nedan ger vi en kort sammanfattning av de stöden som finns att söka för energi- och klimatåtgärder inom den närmaste framtiden.


Klimatklivet

Hittills har klimatinvesteringarna genom Klimatklivet bidragit med 125 000 tons minskning av växthusgasutsläppen. Totalt uppskattas Klimatklivet åstadkomma 10 procent av det gap som återstår för att nå Sveriges klimatmål år 2020.

Nuvarande ansökningsomgång för Klimatklivet är öppen 16 maj-13 juni. Du som planerar söka stöd i denna utlysning uppmärksammas om att Klimatklivsförordningen som styr beviljandet av stöd har ändrats. Från och med 10 maj finns det ett maxbelopp för kommuner och för byggande av laddstationer. Slutredovisning ska också lämnas tidigare, inom tre månader efter avslutat projekt.Tidigare beslut om stöd påverkas inte av den nya förordningen.
» Läs mer


Förstudier inom koldioxidsnål ekonomi

Inom den Europeiska regionala fonden finns det ett insatsområde om ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”.

För att stimulera till ansökningar inom detta område har strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland beslutat att det ska vara möjligt att kunna starta förstudier med kort varsel.

En ansökan om förstudie kan lämnas in till Tillväxtverket när som helst under året och kommer att snabbehandlas så att det finns ett beslut om medel inom fem veckor.

Reglerna för förstudierna är:

 • En förstudie ska i övrigt uppfylla de kriterier och ansökningsprocess som gäller för projekt med anpassning till att det är en förstudie.
 • Förstudien ska resultera i ett underlag inför en projektansökan.
 • Förslag på förstudie ska vara presenterad för regionalt tillväxtansvariga och Tillväxtverket innan den får lämnas in.
 • En förstudie ska vara avslutad och slutrapporterad inom högst sex månader.
 • En förstudie kan få högst 50 % och max 250 000 kronor i bidrag. .

» Ladda ned information om denna satsning som pdf.

Mer information om regionala fonden finns här.

Kontaktperson för Regional tillväxtansvariga är:

Region Jämtland Härjedalen
James Winoy
james.winoy@regionjh.se
070-202 06 62

Länsstyrelsen Västernorrland
Jenny Lindgren
Jenny.lindgren@lansstyrelsen.se
072-528 69 20


Energimyndighetens utlysningar

Energimyndigheten har flera öppna utlysningar inom energi- och klimatområdet:

 • 45 miljoner kronor utlyses inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn. Sista dag för ansökan är 9 september.
  » Läs mer
 • Elbusspremien går inte att söka än, men kommer att vara sökbar under andra halvan av 2016 under förutsättning att förordningen beslutas.
  » Läs mer
 • Stöd för energikartlägging i små och medelstora företag kan också sökas hos energimyndigheten.
  » Läs mer

Strukturfonderna

De tio EU-program som Tillväxtverket förvaltar öppnar löpande för ansökningar under programperioden 2014 2020. Information om aktuella ansökningsomgångar publiceras på Tillväxtverkets hemsida.
» Läs mer


Bidrag för upprustning av skollokaler

Många skollokaler är slitna, omoderna och i behov av bättre inomhusmiljö. För att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats för såväl lärare som elever och minska lokalernas miljöpåverkan har regeringen infört ett bidrag under åren 2015–2018 för att rusta upp skollokaler. Bidrag kan exempelvis ges för att minska energianvändningen.
» Läs mer


Inför renovering av byggnader

Lågan är ett program för energieffektiv ny- och ombyggnad, som finansieras av Energimyndigheten och koordineras av Sveriges Byggindustrier. Lågan har just nu en utlysning av medel för att ta fram åtgärdsförslag enligt Totalmetodiken (lokaler) eller Rekorderlig Renovering (bostäder). Ansök senast 20 juni.
» Läs mer


Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kr

Jordbruksverket utlyser medel för projekt inom energieffektivisering och klimat och inom biogas, klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak.
» Energieffektivisering
» Biogas och ammoniak