Ny rapport beskriver lokala effekter av globala klimatförändringar

Klimatförändringarna betraktas ofta som ett globalt problem, men effekterna och behovet av att anpassa samhället till ett varmare klimat är i högsta grad en regional och lokal fråga. Arbetet med klimatanpassning utgår idag framförallt från platsspecifika förutsättningar i den lokala fysiska miljön. Något som därmed ofta förbises är de många sammankopplingar och beroendeförhållanden som finns mellan olika länder och regioner i en alltmer globaliserad ekonomi.

I en rapport från Stockholm Environment Institute, SEI, presenteras nya ramar för klimatanpassning i ett internationellt perspektiv. Bland annat beskrivs hur indikatorer kan tas fram för att beskriva exponeringen på nationell nivå från de transnationella konsekvenserna av klimatförändringarna. Till exempel hur de klimatförändringar som sker i en helt annan del av världen påverkar oss här i Sverige. Sådana indikatorer ger oss möjlighet att kvantifiera ett enskilt lands exponering ur flera olika dimensioner. Ett sammanvägt index presenteras också i rapporten: “Transnational Climate Impacts index”.

SEI beskriver metodiken för att ta fram indikatorerna och uppmanar läsarna till att ge feedback med förslag på hur dessa resonemang kan tillämpas och utvecklas ytterligare. Syftet är att med ramverket som grund förbättra möjligheterna att på lokal nivå göra kvantitativa bedömningar av de globala gränsöverskridande klimateffekterna.

Ladda ner rapporten