Klimatrådets workshop
29 april 2016

Detta var workshop nummer två i Klimatråd Jämtlands län. Denna workshop utgjorde fortsättningen på det kreativa arbete som inleddes vid klimatrådets första träff i Åre november 2015. Sedan dess har några av klimatrådets deltagare träffats flera gånger för att jobba vidare, medan andra har hört av sig till klimatrådets sekretariat med önskemål om att skapa grupperingar för särskilda frågeställningar.

Workshopprogrammet innehöll parallella diskussionsspår utifrån de olika fokusområden som utkristalliserades vid Klimatrådets första workshop i Åre. Syftet med diskussionerna var att, med utgångspunkt i länets klimatstrategi, formulera konkreta insatser och affärsutmaningar som kan ligga till grund för konkreta projekt eller andra åtgärder. Valda delar ska också bollas vidare till en grupp studenter på Mittuniversitetet. Studenterna kommer i samband med klimatrådets tredje workshop i september 2016 att arbeta med att finna lösningar på ett urval utmaningar.

Ett av de områden som flera deltagare vid träffen i Åre önskade fördjupning kring är hur man kan arbeta med ekosystemtjänster, bland annat kopplat till byggande och fastighetsförvaltning. Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef hos Riksbyggen, hade därför bjudits in till workshopen för att dela med sig av erfarenheter från arbetet med att ta hänsyn till och kompensera för ekosystemtjänster i samband med nybyggnation av bostäder.

» Workshoprapport 29 april 2016.