Delta i Miljö- och klimatrådet

Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län – ett gemensamt arbete för länet

Vår påverkan på miljön och de pågående klimatförändringarna medför stora utmaningar. En stor samhällsomställning måste ske för att minska ytterligare påverkan på miljön och klimatet och för att minska samhällets sårbarhet inför de klimatförändringar som inte går att undvika.

Läs mer
Det krävs samarbete för att lyckas och det är länets alla organisationer – privata och offentliga – som tillsammans äger verktygen för att göra omställningen framgångsrik och kostnadseffektiv.

Gemensamma insatser för att nå de nationella miljömålen, nödvändig energiomställning och en genomtänkt klimatanpassning kan minska sam-hällskostnaderna idag och i framtiden. Det handlar om att förvalta naturresurserna, komma bort från de fossila bränslena och att bygga robusta samhällen i en miljö utsatt för förändring. Om länets aktörer är uppmärksamma och innovativa kan vi samtidigt belönas med potentiella affärsmöjligheter, företagsetableringar, arbetstillfällen och således ökade skatteintäkter. Är vi däremot passiva och avvaktande kan utfallet bli det motsatta.

Många företag, kommuner, myndigheter, institutioner och föreningar i länet utför ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete, och det har också genomförts flera lyckade samverkansprojekt. Det behövs dock ytterligare krafttag för att hantera de miljö- och klimatutmaningar som länets natur, samhälle och näringsliv ställs inför. Vi behöver arbeta ännu mer samordnat, målinriktat, systematiskt, tvärsektoriellt och åtgärdsfokuserat.

Avsiktsförklaring
För att underlätta samverkan och för att synliggöra det redan omfattande miljö- och klimatarbete som pågår erbjuds er organisation att teckna en avsiktsförklaring (bilaga) om att delta i länets regionala miljö- och klimatsamordning, Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län.

AvsiktsforklaringGenom att skriva under avsiktsförklaringen visar er organisation att ni lägger vikt vid ett samordnat miljö- och klimatarbete och att ni avser delta i samverkansgruppen för Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län under perioden 2020-2030. Samverkansgruppens uppgift är att bidra till genomförandet av de prioriterade åtgärderna i det regionala Miljömålsprogrammet och i Energi- och klimatstrategin för Jämtlands län. Samverkansgruppens arbetsformer är möten, workshops och tillfälliga arbetsgrupper.

Vi hoppas på er medverkan!

Jöran Hägglund, landshövding                  Robert Uitto, Regionråd