2016-05-26

Delta i Klimatrådet

Klimatråd Jämtlands län – ett gemensamt klimatarbete för länet

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor samhällsomställning måste ske för att minska ytterligare påverkan på klimatet och för att minska samhällets sårbarhet inför de klimatförändringar som inte går att undvika. Det krävs samarbete för att lyckas och det är länets alla organisationer – privata och offentliga – som tillsammans äger verktygen för att göra omställningen framgångsrik och kostnadseffektiv.

avsiktsforklaringEn nödvändig energiomställning och en genomtänkt klimatanpassning kan minska samhällskostnaderna idag och i framtiden. Det handlar om att komma bort från de fossila bränslena, men också om att förvalta naturresurserna och om att bygga robusta samhällen i en för förändring utsatt miljö. Är länets aktörer uppmärksamma och innovativa kan vi samtidigt belönas med potentiella affärsmöjligheter, företagsetableringar, arbetstillfällen och således ökade skatteintäkter. Är vi däremot passiva och avvaktande kan utfallet bli det motsatta.

Många företag, kommuner, myndigheter, institutioner och föreningar i länet utför ett framgångsrikt klimatarbete, och det har också genomförts flera lyckade samverkansprojekt. Det behövs dock ytterligare krafttag för att hantera de klimatutmaningar som länets natur, samhälle och näringsliv ställs inför. Vi behöver arbeta ännu mer samordnat, målinriktat, systematiskt, tvärsektoriellt och åtgärdsfokuserat.

Avsiktsförklaring

För att underlätta samverkan och för att synliggöra det redan omfattande klimatarbete som pågår erbjuds er organisation att teckna en avsiktsförklaring (bilaga) om att delta i länets regionala klimatsamordning, Klimatråd Jämtlands län.

Genom att skriva under avsiktsförklaringen visar er organisation att ni lägger vikt vid ett samordnat klimatarbete och att ni avser delta i samverkansgruppen för Klimatråd Jämtlands län under perioden 2015-2020. Samverkansgruppens uppgift är att bidra till genomförandet av de prioriterade åtgärderna i Klimatstrategi för Jämtlands län. Samverkansgruppens arbetsformer är möten, workshops och tillfälliga arbetsgrupper.

Vi hoppas på er medverkan!

Jöran Hägglund, landshövding                  Robert Uitto, Regionråd


» Inbjudan att delta i Klimatråd Jämtlands län

» Blankett för avsiktsförklaring