Kategorier
Okategoriserade

Konferens om omställning till fossilfritt flyg 18-19 oktober

Datum: 18 – 19 oktober 2017
Tid: kl 10:30-17.00 & kl 8:30-14:30
Plats: Quality Hotel Frösö Park, Östersund

Hur hållbart kan flyget bli? Kom och ta del av dagsläge och goda exempel när det gäller produktion och användning av förnybara flygbränslen samt planer, strategier och verktyg inom politik, näringsliv och upphandling!

Under konferensen medverkar representanter från svensk och norsk regering, KLM, SkyNRG, SEKAB, Fly Green Fund, Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Swedavia, Sundsvall Timrå Airport, SRF, NISA, 2030-sekretariatet och Region Jämtland Härjedalen.

» Läs mer

Kategorier
Okategoriserade

Klimatväxla och gå på klimatseminarium 20 september!

Klimatseminarium 20 september
Den 20 september 2017 är det dags för det årliga klimatseminariet i Östersund, under rubriken ”Fossilfritt Jämtland”. Seminariet arrangeras av Östersunds kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland, Fossilfritt Sverige och Green Highway.

Du anmäler dig till seminariet, som är kostnadsfritt, via denna länk senast 14 september.

» Ladda ner program för seminariet.


Klimatväxling i din organisation?

Klimatseminariets medarrangör Fossilfritt Sverige vill samtidigt utmana organisationer att klimatväxla. Ett klimatväxlingsprogram innebär att man lägger en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser för att påverka den egna organisationen att välja andra alternativ. Pengarna som tas in på detta sätt kan sedan användas för att stimulera ett fossilfritt resande eller andra klimatrelaterade projekt, antingen inom organisationen eller genom extern klimatkompensation.

Region Jämtland Härjedalen har redan antagit utmaningen!

Anta utmaningen genom att fylla i online-formuläret här. De organisationer som antagit utmaningen kommer att välkomnas upp på scenen under seminariet den 20 september för att intervjuas av Svante Axelsson, regeringens nationelle samordnare för Fossilfritt Sverige, och motta publikens jubel!

Kategorier
Okategoriserade

Seminarium 12 juni 2017 om ekonomiska risker i ett förändrat klimat

Förmiddagsseminarium måndag 12 juni 2017
Vilken ekonomisk risk är vi beredda att ta inför hotet om ett förändrat klimat?

Idag kostar stormar och översvämningar försäkringsbranschen en miljard kronor årligen. Enligt experter riskerar kommande klimatförändringar att göra det omöjligt att försäkra fastigheter i utsatta områden. Vilka risker är kommuner, fastighetsägare, privatpersoner villiga att ta?
Välkommen till en högintressant förmiddag!

Tid: Måndag 12 juni, kl. 9.00 – 12.00 (morgonfika serveras från kl. 8.00)
Plats: Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16 i Östersund, lokal Storön
Målgrupp: Representanter för företag, kommuner och organisationer som redan undertecknat, eller har för avsikt att underteckna avsiktsförklaring om att medverka i Klimatråd Jämtlands län.
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt, morgonfika ingår.
Program och anmälan via denna länk, senast 9 juni kl. 12.00.
Arrangör: Länsstyrelsen i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen. I samarbete med Mittuniversitetet och Länsförsäkringar.
För frågor: Lars Jonsson, Länsstyrelsen, 010-225 32 67, lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se

Kategorier
Okategoriserade

Klimatrådets tredje workshop
16 september 2016

Den 15-16 september 2016 genomförde Klimatråd Jämtlands län en workshop i samarbete med Mittuniversitetet (MIUN). MIUN Innovation hade redan under början av höstterminen rekryterat ett antal frivilliga studenter som ville ge sig i kast med klimat-, livsstils- och attitydfrågor under projektnamnet ”Samhällsutmaningen”. Under torsdagen den 15 september ägnade studenterna sig åt grupparbeten, för att försöka finna kreativa lösningar till en del av de frågeställningar som dryftas i klimatrådets arbetsgrupper.

Studenterna fick också hjälp med initierade och inspirerande insikter från Stefan Nilsson, en av Sveriges mest kända trendexperter som regelbundet återkommer i TV, radio och tidningar. På torsdagen höll Stefan en morgonföreläsning för studenterna och fanns sedan till hands hela dagen som bollplank under grupparbetena. Ett tiotal medlemmar från klimatrådet ställde också upp som diskussionspartners under torsdagen eftermiddag då studenternas ”pitchade” sina idéer och fick återkoppling vad gäller hållbarhet, affärsnytta, marknadspotential etc.
Trender kan låta ganska ytligt, menade Stefan som med hjälp av olika exempel vid en morgonföreläsning för klimatrådets medlemma på fredagen visade att trender egentligen handlar om vad ”vanliga människor” tycker är viktigt. Som eko-trenden. Hur ska vi som personer eller företag förhålla oss till den? Eller längtan till det äkta och genuina. Hur agerar vi? Och hur kan trenderna influera vår design och omställningen till ett hållbarare samhälle?

Vid workshopen deltog totalt 70 personer varav 30 studenter från Mittuniversitetet och 39 personer från 28 företag, kommuner, myndigheter och organisationer.

Rapport med kortfattad sammanfattning av studenternas grupparbeten och de diskussioner som fördes i klimatrådets arbetsgrupper.

Kategorier
Okategoriserade

SGI presenterar Handlingsplan för hållbart markbyggande

Måndag 17 oktober 2016, 09.30-11.00, Länsstyrelsen Östersund

Den 17 oktober kommer Karin Willis från SGI, Statens geotekniska institut, till Östersund för att presentera en kommande handlingsplan för hållbart markbyggande. Kerstin kommer att berätta om mål och syfte med uppdraget som SGI fått från regeringen men vill också ha inspel på denna handlingsplan.

Vi diskuterar bland annat:

 • vad som behöver göras för att öka hänsynen till påverkan av klimatförändringen i markbyggandet,
 • viktiga åtgärder på olika geografiska skalor som landskapsnivå, stads-/ eller stadsdelsnivå samt byggnadsnivå,
 • ansvar och roller – vem som behöver göra vad.

Du som vill delta vid mötet, kontakta:
Lina Wold, lina.wold@lansstyrelsen.se, tel. 010-225 33 68

Ladda ned:

Handlingsplan för hållbart markbyggande

Frågeformulär för intressenter för Handlingsplanen för hållbart markbyggande

Kategorier
Okategoriserade

Ny rapport beskriver lokala effekter av globala klimatförändringar

Klimatförändringarna betraktas ofta som ett globalt problem, men effekterna och behovet av att anpassa samhället till ett varmare klimat är i högsta grad en regional och lokal fråga. Arbetet med klimatanpassning utgår idag framförallt från platsspecifika förutsättningar i den lokala fysiska miljön. Något som därmed ofta förbises är de många sammankopplingar och beroendeförhållanden som finns mellan olika länder och regioner i en alltmer globaliserad ekonomi.

I en rapport från Stockholm Environment Institute, SEI, presenteras nya ramar för klimatanpassning i ett internationellt perspektiv. Bland annat beskrivs hur indikatorer kan tas fram för att beskriva exponeringen på nationell nivå från de transnationella konsekvenserna av klimatförändringarna. Till exempel hur de klimatförändringar som sker i en helt annan del av världen påverkar oss här i Sverige. Sådana indikatorer ger oss möjlighet att kvantifiera ett enskilt lands exponering ur flera olika dimensioner. Ett sammanvägt index presenteras också i rapporten: “Transnational Climate Impacts index”.

SEI beskriver metodiken för att ta fram indikatorerna och uppmanar läsarna till att ge feedback med förslag på hur dessa resonemang kan tillämpas och utvecklas ytterligare. Syftet är att med ramverket som grund förbättra möjligheterna att på lokal nivå göra kvantitativa bedömningar av de globala gränsöverskridande klimateffekterna.

Ladda ner rapporten

Kategorier
Okategoriserade

Sök pengar till ditt projekt

Under det gångna halvåret har det funnits mer medel att söka till energi- och klimatrelaterade åtgärder än på länge – inte bara genom Klimatklivet utan även via Stadsmiljöavtalen, projektmedel från Energimyndigheten och de olika Strukturfondsprogrammen. Nedan ger vi en kort sammanfattning av de stöden som finns att söka för energi- och klimatåtgärder inom den närmaste framtiden.


Klimatklivet

Hittills har klimatinvesteringarna genom Klimatklivet bidragit med 125 000 tons minskning av växthusgasutsläppen. Totalt uppskattas Klimatklivet åstadkomma 10 procent av det gap som återstår för att nå Sveriges klimatmål år 2020.

Nuvarande ansökningsomgång för Klimatklivet är öppen 16 maj-13 juni. Du som planerar söka stöd i denna utlysning uppmärksammas om att Klimatklivsförordningen som styr beviljandet av stöd har ändrats. Från och med 10 maj finns det ett maxbelopp för kommuner och för byggande av laddstationer. Slutredovisning ska också lämnas tidigare, inom tre månader efter avslutat projekt.Tidigare beslut om stöd påverkas inte av den nya förordningen.
» Läs mer


Förstudier inom koldioxidsnål ekonomi

Inom den Europeiska regionala fonden finns det ett insatsområde om ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”.

För att stimulera till ansökningar inom detta område har strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland beslutat att det ska vara möjligt att kunna starta förstudier med kort varsel.

En ansökan om förstudie kan lämnas in till Tillväxtverket när som helst under året och kommer att snabbehandlas så att det finns ett beslut om medel inom fem veckor.

Reglerna för förstudierna är:

 • En förstudie ska i övrigt uppfylla de kriterier och ansökningsprocess som gäller för projekt med anpassning till att det är en förstudie.
 • Förstudien ska resultera i ett underlag inför en projektansökan.
 • Förslag på förstudie ska vara presenterad för regionalt tillväxtansvariga och Tillväxtverket innan den får lämnas in.
 • En förstudie ska vara avslutad och slutrapporterad inom högst sex månader.
 • En förstudie kan få högst 50 % och max 250 000 kronor i bidrag. .

» Ladda ned information om denna satsning som pdf.

Mer information om regionala fonden finns här.

Kontaktperson för Regional tillväxtansvariga är:

Region Jämtland Härjedalen
James Winoy
james.winoy@regionjh.se
070-202 06 62

Länsstyrelsen Västernorrland
Jenny Lindgren
Jenny.lindgren@lansstyrelsen.se
072-528 69 20


Energimyndighetens utlysningar

Energimyndigheten har flera öppna utlysningar inom energi- och klimatområdet:

 • 45 miljoner kronor utlyses inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn. Sista dag för ansökan är 9 september.
  » Läs mer
 • Elbusspremien går inte att söka än, men kommer att vara sökbar under andra halvan av 2016 under förutsättning att förordningen beslutas.
  » Läs mer
 • Stöd för energikartlägging i små och medelstora företag kan också sökas hos energimyndigheten.
  » Läs mer

Strukturfonderna

De tio EU-program som Tillväxtverket förvaltar öppnar löpande för ansökningar under programperioden 2014 2020. Information om aktuella ansökningsomgångar publiceras på Tillväxtverkets hemsida.
» Läs mer


Bidrag för upprustning av skollokaler

Många skollokaler är slitna, omoderna och i behov av bättre inomhusmiljö. För att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats för såväl lärare som elever och minska lokalernas miljöpåverkan har regeringen infört ett bidrag under åren 2015–2018 för att rusta upp skollokaler. Bidrag kan exempelvis ges för att minska energianvändningen.
» Läs mer


Inför renovering av byggnader

Lågan är ett program för energieffektiv ny- och ombyggnad, som finansieras av Energimyndigheten och koordineras av Sveriges Byggindustrier. Lågan har just nu en utlysning av medel för att ta fram åtgärdsförslag enligt Totalmetodiken (lokaler) eller Rekorderlig Renovering (bostäder). Ansök senast 20 juni.
» Läs mer


Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kr

Jordbruksverket utlyser medel för projekt inom energieffektivisering och klimat och inom biogas, klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak.
» Energieffektivisering
» Biogas och ammoniak

Kategorier
Okategoriserade

Klimatrådets workshop
29 april 2016

Detta var workshop nummer två i Klimatråd Jämtlands län. Denna workshop utgjorde fortsättningen på det kreativa arbete som inleddes vid klimatrådets första träff i Åre november 2015. Sedan dess har några av klimatrådets deltagare träffats flera gånger för att jobba vidare, medan andra har hört av sig till klimatrådets sekretariat med önskemål om att skapa grupperingar för särskilda frågeställningar.

Workshopprogrammet innehöll parallella diskussionsspår utifrån de olika fokusområden som utkristalliserades vid Klimatrådets första workshop i Åre. Syftet med diskussionerna var att, med utgångspunkt i länets klimatstrategi, formulera konkreta insatser och affärsutmaningar som kan ligga till grund för konkreta projekt eller andra åtgärder. Valda delar ska också bollas vidare till en grupp studenter på Mittuniversitetet. Studenterna kommer i samband med klimatrådets tredje workshop i september 2016 att arbeta med att finna lösningar på ett urval utmaningar.

Ett av de områden som flera deltagare vid träffen i Åre önskade fördjupning kring är hur man kan arbeta med ekosystemtjänster, bland annat kopplat till byggande och fastighetsförvaltning. Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef hos Riksbyggen, hade därför bjudits in till workshopen för att dela med sig av erfarenheter från arbetet med att ta hänsyn till och kompensera för ekosystemtjänster i samband med nybyggnation av bostäder.

» Workshoprapport 29 april 2016.

Kategorier
Okategoriserade

Klimatrådets workshop
5 november 2015

Denna workshop utgjorde startpunkten för Klimatråd Jämtlands län. Workshopen inleddes med att de 63 deltagarna fick beskriva vad de brinner för och vad de och den organisation eller det företag de företräder vill åstadkomma i klimatarbetet, utifrån sin situation idag.

Utifrån detta skapades nio arbetsgrupper som under dagen arbetade vidare med mer konkreta idéer som de utifrån sina positioner kan driva och påverka. Workshopen avslutades med att grupperna fick presentera sina idéer för varandra. FLera av arbetsgrupperna har ambitionen att ses igen.

» Workshoprapport 5 november 2015.

Kategorier
Okategoriserade

Klimatråd Jämtlands län bildat

För att underlätta samverkan och för att synliggöra det redan omfattande klimatarbete som pågår runt om i länet erbjuder landshövding Jöran Hägglund och regionråd Robert Uitto organisationer och företag att teckna en avsiktsförklaring, om att delta i länets regionala klimatsamordning, Klimatråd Jämtlands län.

En nödvändig energiomställning och en genomtänkt klimatanpassning kan minska samhällskostnaderna idag och i framtiden. Det handlar om att komma bort från de fossila bränslena, men också om att förvalta naturresurserna och om att bygga robusta samhällen i en för förändring utsatt miljö. Är länets aktörer uppmärksamma och innovativa kan vi samtidigt belönas med potentiella affärsmöjligheter, företagsetableringar, arbetstillfällen och således ökade skatteintäkter. Är vi däremot passiva och avvaktande kan utfallet bli det motsatta.

Många företag, kommuner, myndigheter, institutioner och föreningar i länet utför ett framgångsrikt klimatarbete, och det har också genomförts flera lyckade samverkansprojekt. Det behövs dock ytterligare krafttag för att hantera de klimatutmaningar som länets natur, samhälle och näringsliv ställs inför. Vi behöver arbeta ännu mer samordnat, målinriktat, systematiskt, tvärsektoriellt och åtgärdsfokuserat.

Därför har Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen tillsammans beslutat bilda Klimatråd Jätmlands län. Klimatråd Jämtlands län är en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från bland annat näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.