Temaområden

Frågor som klimatrådet arbetar med just nu.
Go to Biobränslen & transporter

Biobränslen & transporter

Produktion, efterfrågan, samordnad transport av biobränslen. Tillgång till tankställen o. laddstolpar. Kollektivtrafik, utveckling inom tåg, flyg mm…

Energieffektivisering

Åtgärder för att minska och effektivisera användningen av energi. Fokus på byggande, boende, samhällsfunktioner. mm…

Go to Livsstilsförändring

Livsstilsförändring

Attityder och beteenden och deras roll i arbetet med att nå länets klimatmål. Förebilder och status. ”Sälja in” hållbar livsstil. mm…

Go to Klimatanpassning (riskhantering & ekosystemtjänster)

Klimatanpassning (riskhantering & ekosystemtjänster)

Risk i relation till klimatförändringar och påverkan på ekosystemtjänster i relation till gröna näringar och i samband med byggande och stadsutveckling mm…

Klimatråd Jämtlands län
Jämtlands län ska år 2030 vara en fossilbränsle-fri region och nationellt ledande exportör av förnybar energi.

För att stärka samverkan inom klimatarbetet i Jämtlands län erbjuder landshövding Jöran Hägglund och regionråd Robert Uitto organisationer och företag att teckna en avsiktsförklaring, om att delta i länets regionala klimatsamordning, Klimatråd Jämtlands län.

Klimatråd Jämtlands län är en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från bland annat näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.

Genom att skriva under avsiktsförklaringen och ange en kontaktperson visar er organisation/företag att ni lägger vikt vid ett samordnat klimatarbete och att ni avser delta i samverkansgruppen för Klimatråd Jämtlands län till och med år 2020. Samverkansgruppens uppgift är att bidra till genomförandet av de prioriterade åtgärderna i Klimatstrategi för Jämtlands län.

Samverkansgruppens arbetsformer är möten, workshops och tillfälliga arbetsgrupper.

Den kontaktperson ni utser bör ha någon slags mandat eller beslutsmakt samt insikt i organisationens/företagets inriktning och vilja då det gäller klimatanpassning, klimatmålsarbete och energiomställning. Vem som står som kontaktperson kan givetvis revideras framöver om ni märker att det är lämpligt.

Utöver kontaktpersonen har fler representanter från samma organisation/företag möjlighet att delta vid samverkansgruppens möten. Inom klimatrådet finns arbetsgrupper inom olika sakområden som deltagarna i samverkansgruppen vill driva. Där kan en och samma organisation ha flera representanter beroende på sakområde. Läs mer.

  • De totala utsläppen av växthusgaser minskade i Jämtlands län med 29 % under åren 1990–2013.

  • Den största utsläppssektorn transporter (51 % av utsläppen år 2013), har minskat utsläppen med 17 % perioden 1990-2013.

  • En sådan utveckling bygger på utbyggnad av vindkraft, utbyggd solkraft och produktion av förnybara drivmedel.

Aktuellt

På gång inom klimatrådet