Om miljö- och klimatrådet

Syfte

Miljö- och klimatrådet ska bidra till att på ett resurseffektivt sätt göra länets miljö- och klimatarbete framgångsrikt.

Uppgifter
Miljö- och klimatrådet utgör en plattform för idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.

Miljö- och klimatrådet medverkar i att utforma och förankra den övergripande färdriktningen för det regionala miljö- och klimat-arbetet, bedömning av strategiska och prioriterade miljö- och klimat-aktiviteter, samt bidrar till att identifiera drivkrafter, hinder, sårbar-heter och möjligheter i länets miljömålsarbete, energiomställning och klimatanpassning.

Miljö- och klimatrådet deltar i den fortlöpande utvecklingen av det regionala miljömålsprogrammet, den regionala energi- och klimatstrategin samt den regionala handlings¬planen för klimatanpassning och är drivande i genomförandet av dessa.

Klimatråd Jämtlands län ska särskilt

  • stimulera ökat samarbete mellan olika aktörer,
  • följa upp föreslagna åtgärder,
  • identifiera synergieffekter och målkonflikter inom miljö- och klimatarbetet och i relation till övrig samhällsutveckling,
  • hitta sätt att styra finansiering för genomförande av åtgärder i relation till det regionala miljömålsprogrammet, den regionala energi- och klimatstrategin samt den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.
Förvaltare
Miljö- och klimatrådet förvaltas gemensamt av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Ett delat förvaltarskap ger löpande tillfällen att utveckla samarbetet, hitta samverkansfördelar och lösa målkonflikter i de två organisationernas uppdrag.

Organisation
Miljö- och klimatrådet är organiserat i tre olika funktioner som alla arbetar mot samma syfte och mål, men som representerar olika nivåer av beredande och beslutande inom medlemmarnas organisationer.

Klimatråd Jämtlands län

Miljö- och klimatrådets Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att, genom fortlöpande strategisk ledning, säkerställa att Miljö- och klimatrådet drivs enligt de intentioner som fastslagits.

Styrgruppen ska också verka för att organisationerna i Samverkansgruppen uppfyller sina åtaganden om regional samverkan i organisationernas avsiktsförklaringar.

Styrgruppen består av samma företrädare i ledande befattningar från näringsliv, kommuner, regionala samverkansorgan och statliga myndigheter som utgjort styrgrupp för det klimatråd som 1 januari 2020 ombildades till Miljö- och klimatråd.

» Styrgruppens sammansättning.

Miljö- och klimatrådets sekretariat

Sekretariatet tar fram förslag till beslut eller aktiviteter som sedan hanteras av Samverkansgruppen och/eller Styrgruppen.

Sekretariatet sköter Miljö- och klimatrådets löpande administration och ansvarar för dokumentation vid rådets möten. Sekretariatet för Miljö- och klimatrådet utgörs av tjänstemän vid Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen.

Miljö- och klimatrådets Samverkansgrupp

Samverkansgruppens uppgift är att behandla olika miljö- och klimatstrategiska frågor i kreativ dialog i till exempel workshops eller tillfälliga arbetsgrupper.

Resultaten förs därefter vidare till sekretariatet för fortsatt hantering. Till Samverkansgruppen inbjuds de kontaktpersoner som meddelats i en organisations avsiktsförklaring.

Miljö- och klimatrådets möten
Miljö- och klimatrådets Styrgrupp sammanträder 3-4 gånger per år. Sekretariatet sammanträder vid behov.

Utöver medlemmarna i Miljö- och klimatrådets Styrgrupp, Samverkansgrupp och Sekretariat kan även andra organisationer föreslå att ett ärende ska behandlas i Miljö- och klimatrådet.

Ordförandeskapet i styrgrupp och samverkansgrupp roteras mellan rådets två förvaltare Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen. Dagordning för möten i styrgrupp och samverkansgrupp bereds av Sekretariatet.