Klimatråd Jämtlands län bildat

För att underlätta samverkan och för att synliggöra det redan omfattande klimatarbete som pågår runt om i länet erbjuder landshövding Jöran Hägglund och regionråd Robert Uitto organisationer och företag att teckna en avsiktsförklaring, om att delta i länets regionala klimatsamordning, Klimatråd Jämtlands län.

En nödvändig energiomställning och en genomtänkt klimatanpassning kan minska samhällskostnaderna idag och i framtiden. Det handlar om att komma bort från de fossila bränslena, men också om att förvalta naturresurserna och om att bygga robusta samhällen i en för förändring utsatt miljö. Är länets aktörer uppmärksamma och innovativa kan vi samtidigt belönas med potentiella affärsmöjligheter, företagsetableringar, arbetstillfällen och således ökade skatteintäkter. Är vi däremot passiva och avvaktande kan utfallet bli det motsatta.

Många företag, kommuner, myndigheter, institutioner och föreningar i länet utför ett framgångsrikt klimatarbete, och det har också genomförts flera lyckade samverkansprojekt. Det behövs dock ytterligare krafttag för att hantera de klimatutmaningar som länets natur, samhälle och näringsliv ställs inför. Vi behöver arbeta ännu mer samordnat, målinriktat, systematiskt, tvärsektoriellt och åtgärdsfokuserat.

Därför har Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen tillsammans beslutat bilda Klimatråd Jätmlands län. Klimatråd Jämtlands län är en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från bland annat näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.